Pierre Bourdieu: Refleksiv sociologi  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Pierre Bourdieu: Refleksiv sociologi S�g

Refleksiv sociologi

Pierre Bourdieu og Lo�c J.D. Wacquant
Hans Reitzels Forlag, 1996
1. udgave 1996, 312 sider
ISBN 8741230604


Refleksiv sociologi - m�l og midler er ikke nogen traditionel introduktion til Pierre Bourdieus begrebsunivers endsige en konsekvent gennemgang af hans v�rker. Sigtet er i h�jere grad at vise, hvordan han som samfundsforsker t�nker sine begreber ind i en metode og knytter dem sammen i en konkret praksis.

F�rste del - skrevet af den amerikanske sociolog Lo�c J.D. Wacquant - er en indf�ring i Bourdieus forskning. Her gennemg�s nogle af hans centrale begreber og overvejelser over, hvad samfundet er, hvad praksis er og hvordan viden bliver til.

Anden del - Chicago-seminaret - redeg�r Bourdieu i samtale med Wacquant for de centrale elementer og omdrejningspunkter i sin forskning. Han kommer ind p� de v�rker, han skrev i l�bet af 1980'erne, og g�r navnlig opm�rksom p� de videnskabsteoretiske skift og forskydninger, der fandt sted i den periode.

Tredje del - Paris-seminaret - viser Bourdieu som formidler og p�dagog. Bogen gengiver hans introduktionsforel�sning ved et seminar, afholdt p� �cole des Hautes �tudes en Sciences Sociales i Paris for en gruppe �ldre studerende samt allerede etablerede forskere inden for samfundsvidenskaberne. Hovedform�let for Bourdieu er ikke at freml�gge fuldt f�rdige teorier og pr�cise definitioner af begreber, men snarere at l�gge op til en dynamisk proces, hvor deltagerne hver is�r f�r mulighed for at overveje, hvad deres s�rlige disciplin og forskningsomr�de indeb�rer. Den praktiske forst�else er for Bourdieu en helt afg�rende foruds�tning for, at man overhovedet kan begynde at tale om sociologiske principper og lovm�ssigheder inden for et hvilket som helst omr�de. Samtidig f�r han givet udtryk for sin skepsis b�de over for den m�de, akademikere og forskere uddannes p� i dag, og mere principielt over for teoridannelser, der ikke tager afs�t i en konkret praksis.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.