Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips: Diskursanalyse som teori og metode  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips: Diskursanalyse som teori og metode Søg

Diskursanalyse som teori og metode

Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips
Roskilde Universitetsforlag, 1999
1. udgave, 1999, 216 sider
ISBN 8778670756


Diskursanalysen leverer redskaber til at undersøge, hvordan betydning skabes socialt, og hvilke virkninger bestemte verdensbilleder har for vores sociale liv. Vores omverden bliver beboelig, fordi vi hele tiden tillægger den betydning - vi forstår den på bestemte måder. Vores forståelse giver os retningslinier for, hvordan vi kan handle i verden, og den får dermed sociale konsekvenser. Diskursanalyse er samtidig et kritisk forehavende, der vider, at vi kunne have forstået og indrettet verden anderledes.

Med "Diskursanalyse som teori og metode" gives for første gang en overordnet introduktion til den socialkonstruktionistiske diskursanalyse på dansk. Forfatterne kortlægger diskursanalysens videnskabsteoretiske præmisser og dens sammentænkning af humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier om den sociale konstruktion af viden, identitet og samfund. Bogens hoveddel introducerer og vurderer tre centrale tilgange til diskursanalyse: Ernesti Laclau og Chantal Mouffes diskursteori, Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse samt diskurspsykologien repræsenteret af blandt andre Jonathan Potter og Margaret Wetherell.

Bogen igennem giver der mange metodiske anvisninger og eksempler på, hvordan teorierne kan omsættes til analyse-strategier i konkret empirisk arbejde. "Diskursanalyse som teori og metode" henvender sig til alle med nysgerrighed efter sammenhængene mellem betydningsdannelse og sociale processer, og dens tværfaglige spændvidde gør den anvendelig til kurser og for læsere på tværs af humaniora og samfundsvidenskab.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.