Marianne Winther J�rgensen og Louise Phillips: Diskursanalyse som teori og metode  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Marianne Winther J�rgensen og Louise Phillips: Diskursanalyse som teori og metode S�g

Diskursanalyse som teori og metode

Marianne Winther J�rgensen og Louise Phillips
Roskilde Universitetsforlag, 1999
1. udgave, 1999, 216 sider
ISBN 8778670756


Diskursanalysen leverer redskaber til at unders�ge, hvordan betydning skabes socialt, og hvilke virkninger bestemte verdensbilleder har for vores sociale liv. Vores omverden bliver beboelig, fordi vi hele tiden till�gger den betydning - vi forst�r den p� bestemte m�der. Vores forst�else giver os retningslinier for, hvordan vi kan handle i verden, og den f�r dermed sociale konsekvenser. Diskursanalyse er samtidig et kritisk forehavende, der vider, at vi kunne have forst�et og indrettet verden anderledes.

Med "Diskursanalyse som teori og metode" gives for f�rste gang en overordnet introduktion til den socialkonstruktionistiske diskursanalyse p� dansk. Forfatterne kortl�gger diskursanalysens videnskabsteoretiske pr�misser og dens samment�nkning af humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier om den sociale konstruktion af viden, identitet og samfund. Bogens hoveddel introducerer og vurderer tre centrale tilgange til diskursanalyse: Ernesti Laclau og Chantal Mouffes diskursteori, Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse samt diskurspsykologien repr�senteret af blandt andre Jonathan Potter og Margaret Wetherell.

Bogen igennem giver der mange metodiske anvisninger og eksempler p�, hvordan teorierne kan oms�ttes til analyse-strategier i konkret empirisk arbejde. "Diskursanalyse som teori og metode" henvender sig til alle med nysgerrighed efter sammenh�ngene mellem betydningsdannelse og sociale processer, og dens tv�rfaglige sp�ndvidde g�r den anvendelig til kurser og for l�sere p� tv�rs af humaniora og samfundsvidenskab.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.