L�ring i teams 
   
 FORSIDE 
 NYHEDER 
->ARKIV 
 LOGBOG 
 LITTERATUR 
 LINKS 
 G�STEBOG 
 KOLOFON 
   
Forside -> Arkiv -> Vejlederbrev #01 S�g

Vejlederbrev #01

K�re Katrin

Jeg har forsøgt at v�lte det meste af det jeg har i mit hoved ned på papir. Jeg håber du kan danne dig et indtryk af hvor "jeg er henne" og hvilke råd du i den forbindelse vil give mig. Jeg tror nok jeg har brug for at få hj�lp til at afgr�nse min problemformulering og få dine kommentarer/id�er til hvilken case der ville v�re optimal/interessant/relevant for denne problemformulering.
Jeg kunne også godt bruge lidt hj�lp til at strukturere min litteratur og ikke mindst hvordan jeg bør forholde mig til interessante f�nomener som socialkonstruktionisme, diskursanalyse, aktionsforskning mv.
Jeg gl�der mig til at holde møde med dig i morgen kl. 14.30. Hvis du har lyst (og mulighed for det) kan du jo besøge min specialehjemmeside på adressen www.image.dk/~sopper/

Motivation
Min motivation til overhovedet at skrive speciale om l�ring stammer fra flere forskellige kanter. Det er alt sammen noget der er kommet til mig hen ad vejen de sidste par år, og jeg har egentlig ikke rigtig v�ret i tvivl om at det var indenfor "l�ringsområdet" mit speciale skulle tage sit udspring.

�n af mine motivationsgrunde stammer fra min egen "l�ringspraksis". Jeg har siden 1981 v�ret medlem af Det Danske Spejderkorps (DDS) og bruger i dag meget tid på det centrale organisationsarbejde inden for korpset. Alt organisationsarbejdet er struktureret som gruppearbejde hvor jeg i nogle sammenh�nge fungerer som formand og andre gange som menigt medlem. L�reprocesserne i disse grupper er til tider meget indviklede, frustrerende og udfordrende, is�r når flere divergerende holdninger og v�rdier er på spil. Alt for ofte oplever jeg at der blandt deltagerne i de forskellige grupper (inkl. mig selv) eksisterer bevidste og ubevidste barrierer for udviklingen af en f�lles organisatorisk l�ring. Dette aspekt finder jeg meget interessant. Ikke mindst aspektet ved at det er en personlig kropslig erfaring jeg kan bidrage specialet.

�n anden motivationsgrund er ikke overraskende mine fag på RUC - P�dagogik og Kommunikation. På P�dagogik har jeg dels besk�ftiget mig med mønsterbrydere i det danske uddannelsessystem, dels hvordan den nye folkeskolelov kan udmøntes i praksis. Teoretisk har jeg v�ret meget inspireret af EVUs almenkvalificeringsprojekt, 2B-seminaret og Knud Illeris' litteratur om l�ring (se litteraturliste). På Kommunikation har jeg dels besk�ftiget mig med internetløsning på et lokalbibliotek, dels indførsel af v�rdibaseret ledelse på Roskilde Bibliotek. Teoretisk har jeg v�ret meget inspireret af bl.a. Edgar Schein, Majken Schulz, Pierre Bourdieu og Chris Argyris men også deltagelsen i organisationsklyngen har v�ret meget l�rerig.

I alle mine projekter har jeg anvendt en eller anden form for kvalitativ interview til indsamling af empiri, og det er netop et tredje motivationsaspekt. Det at befinde sig som en slags forsker i undersøgelsesfeltet og stå ansigt til ansigt med den virkelighed som teorien forsøger at beskrive, det er for mig en helt fantastisk oplevelse og udfordring. Jeg kunne godt t�nke mig at forts�tte med dette n�re feltarbejde og evt. afprøve andre (kreative) former for empiriindsamling. I den forbindelse er jeg inspireret af Jette Fogs og Steinar Kvales bøger om det kvalitative interview, men i lige så høj grad Tom Andersens bog "Refleksive Processer". Den har om noget givet mig inspiration til hvordan jeg kan gribe min kommende case an på.

"Teaching smart people how to learn" (Chris Argyris)
Imidlertid var det en tekst af Chris Argyris der for alvor satte fokus på den del af l�ringen der handler om det organisatoriske og barrierefyldte. Her følger et kort rids af pointerne i den ovenn�vnte tekst.

På trods af at succes på arbejdsmarkedet i højere og højere grad afh�nger af evne til at l�re, er der mange folk der ikke ved hvordan denne l�ring foregår. Paradoksalt nok er der endda mange af de højtuddannede professionelle uddannelsesfolk (der formodes at v�re nogle af de bedste til at l�re), der ikke er gode til det. Mange folk definerer l�ring for sn�vert til blot at v�re "problemløsning", hvorfor de fokuserer på at identificere og rette fejl fremfor at prøve at l�re af dem. Disse folk er meget gode til det Argyris kalder "single-loop learning" og ikke gode til "double-loop learning". De har med andre ord aldrig l�rt hvordan de kan l�re af deres egne fejl, fordi de (per definition) aldrig begår fejl. Når de endelig fejler forsvarer de sig mod flovhed og trusler ved at l�gge skylden fra sig og over på andre. Deres evne til at l�re bryder sammen netop i de situationer hvor de faktisk behøver den allermest!

Argyris kritiserer at mange organisationer - i forsøg på at få organisationen til at l�re - skaber nye organisationsstrukturer for at fremme motivationen til l�ring hos den enkelte medarbejder. Men effektiv double-loop learning er ikke blot en funktion af hvordan folk føler. Det er en refleksion af hvordan de t�nker. Motivationen kan v�re nok så stor men hvis de kognitive strukturer er en barriere kan det v�re lige meget. For at nedbryde barriererne for l�ring mener Argyris det er nødvendigt at l�re folk nye og mere effektive måder at r�sonnere over deres handlinger.

Problemfelt
Ovenstående motivationer danner således baggrunden for min specialetilgang. Den måde jeg gerne vil arbejde med dette emne er meget praksisrettet, eftersom jeg ikke er interesseret i et rent teoretisk speciale. Jeg har derimod en klar hensigt om at integrere teori og praksis gennem hele processen. Derfor synes jeg det vil v�re relevant at arbejde ud fra en case hvor evnen til at l�re spiller en central rolle.

Casen er en uddannelsessituation med i hvert fald tre parter: teamet, kursisterne og nogle ydre rammebetingelser. Fokus er på teamets l�reproces og forholdet mellem de enkelte medlemmers oplevelse, forståelse og refleksion over uddannelsessituationen.
Formålet er at identificere hvilke typer af l�ring der gør sig g�ldende i teamets l�reproces. Her t�nkes dels på den tilføjende (assimilative) og den overskridende (akkommodative) l�ring, men i endnu højere grad de situationer hvor der er barrierer for l�ring (ikke-l�ring og med-l�ring).

Med dette udgangspunkt søges følgende spørgsmål besvaret:

  • Hvilke l�ringstyper gør sig g�ldende i teamets l�reproces og hvordan kommer de til udtryk?
  • Hvilke barrierer for l�ring er til stede i teamet og hvorfor eksisterer de?
  • Hvordan kan man arbejde konstruktivt med disse barrierer for l�ring?

(Casen skal altså v�re en gruppe uddannelsesfolk der i det daglige har med undervisning og l�ring at gøre. Det behøver ikke nødvendigvis at v�re en konsulentgruppe i en privat virksomhed. Alternativer kunne v�re et l�rerkollegie, kursusinstruktører, personale-afdeling i offentligt eller privat firma)

Metode
Udover observation af og kvalitative interview med teamets medlemmer kunne jeg også godt t�nke mig selv at v�re en aktiv del af casen. Dette skal forstås ved at jeg gerne vil have lov at blande mig ved at stille spørgsmål til deres proces i processen eller komme med min oplevelse af hvordan tingene forholder sig. På den måde bev�ger jeg mig over i en slags reflekterende team hvilket jeg synes kunne v�re meget sp�ndende at prøve i praksis. Jeg er ikke helt klar over hvad dette vil komme til at betyde for min "forskning" men jeg har en id� om at jeg kunne hente inspiration inden for aktionsforskningen (?!).

Hjemmesiden
Under alle omst�ndigheder er det min klare hensigt at arbejde aktivt med min egen refleksion - ikke kun i casen men gennem hele processen. For at få det optimale ud af denne selvrefleksion ("reflection in action") og for at il�gge et kommunikationsaspekt i specialet (udover det traditionelle f�rdige produkt med sidetal og spiralryg) har jeg lavet min egen specialehjemmeside. På denne hjemmeside kan alle dels v�re med på en "kigger", dels deltage aktivt i min arbejdsproces i og med at jeg praktisk talt l�gger alt mit materiale til rådighed. Det g�lder både mine egne refleksioner, notater fra litteratur, kortere og l�ngere artikler mv. Ved at hjemmesiden er tilg�ngelig for alle håber jeg at der er nogen der vil blande sig i specialet og måske give mig nogle nye id�er. En anden fordel er at du som vejleder kan følge lidt bedre med i hvad jeg går og laver...!

Integration af de to fag
Hjemmesiden er også med til at indfri nogle af de krav der ligger i at integrere p�dagogik med kommunikation. Ikke fordi jeg ikke kan se koblingen i min problemformulering men med hj�lp fra hjemmesiden er det min hensigt at vise at der findes andre måder at formidle faglig viden end den klassiske line�re bogform. For god ordens skyld skal det dog n�vnes at hjemmesiden kun er t�nkt som et supplement til den endelige specialerapport og et metoderedskab i processen.

Mht. kommunikation har jeg ikke søgt om vejleder endnu, da hende jeg gerne vil have (Christina Hee Pedersen) ikke har fået klarlagt om hun er her efter sommerferien (hun er p.t. ekstern lektor).

Tidsplan
indtil september: l�se metodelitteratur, finde case, finde praktikplads
september - december: Praktikophold i endnu ukendt virksomhed/institution.
januar - august: Arbejde med case, analyse, l�se teori, skrive og aflevere.

Litteratur
Klik her for at se min litteraturliste.

Det var hvad jeg havde valgt at sende til dig. På n�ste side finder du min foreløbige litteraturliste. Jeg ser frem til mødet i morgen.

Mange venlige hilsner

Torben Heikel Vinther


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.