Læring i teams 
   
 FORSIDE 
 NYHEDER 
->ARKIV 
 LOGBOG 
 LITTERATUR 
 LINKS 
 GÆSTEBOG 
 KOLOFON 
   
Forside -> Arkiv -> Vejlederbrev #01 Søg

Vejlederbrev #01

Kære Katrin

Jeg har forsøgt at vælte det meste af det jeg har i mit hoved ned på papir. Jeg håber du kan danne dig et indtryk af hvor "jeg er henne" og hvilke råd du i den forbindelse vil give mig. Jeg tror nok jeg har brug for at få hjælp til at afgrænse min problemformulering og få dine kommentarer/idéer til hvilken case der ville være optimal/interessant/relevant for denne problemformulering.
Jeg kunne også godt bruge lidt hjælp til at strukturere min litteratur og ikke mindst hvordan jeg bør forholde mig til interessante fænomener som socialkonstruktionisme, diskursanalyse, aktionsforskning mv.
Jeg glæder mig til at holde møde med dig i morgen kl. 14.30. Hvis du har lyst (og mulighed for det) kan du jo besøge min specialehjemmeside på adressen www.image.dk/~sopper/

Motivation
Min motivation til overhovedet at skrive speciale om læring stammer fra flere forskellige kanter. Det er alt sammen noget der er kommet til mig hen ad vejen de sidste par år, og jeg har egentlig ikke rigtig været i tvivl om at det var indenfor "læringsområdet" mit speciale skulle tage sit udspring.

Én af mine motivationsgrunde stammer fra min egen "læringspraksis". Jeg har siden 1981 været medlem af Det Danske Spejderkorps (DDS) og bruger i dag meget tid på det centrale organisationsarbejde inden for korpset. Alt organisationsarbejdet er struktureret som gruppearbejde hvor jeg i nogle sammenhænge fungerer som formand og andre gange som menigt medlem. Læreprocesserne i disse grupper er til tider meget indviklede, frustrerende og udfordrende, især når flere divergerende holdninger og værdier er på spil. Alt for ofte oplever jeg at der blandt deltagerne i de forskellige grupper (inkl. mig selv) eksisterer bevidste og ubevidste barrierer for udviklingen af en fælles organisatorisk læring. Dette aspekt finder jeg meget interessant. Ikke mindst aspektet ved at det er en personlig kropslig erfaring jeg kan bidrage specialet.

Én anden motivationsgrund er ikke overraskende mine fag på RUC - Pædagogik og Kommunikation. På Pædagogik har jeg dels beskæftiget mig med mønsterbrydere i det danske uddannelsessystem, dels hvordan den nye folkeskolelov kan udmøntes i praksis. Teoretisk har jeg været meget inspireret af EVUs almenkvalificeringsprojekt, 2B-seminaret og Knud Illeris' litteratur om læring (se litteraturliste). På Kommunikation har jeg dels beskæftiget mig med internetløsning på et lokalbibliotek, dels indførsel af værdibaseret ledelse på Roskilde Bibliotek. Teoretisk har jeg været meget inspireret af bl.a. Edgar Schein, Majken Schulz, Pierre Bourdieu og Chris Argyris men også deltagelsen i organisationsklyngen har været meget lærerig.

I alle mine projekter har jeg anvendt en eller anden form for kvalitativ interview til indsamling af empiri, og det er netop et tredje motivationsaspekt. Det at befinde sig som en slags forsker i undersøgelsesfeltet og stå ansigt til ansigt med den virkelighed som teorien forsøger at beskrive, det er for mig en helt fantastisk oplevelse og udfordring. Jeg kunne godt tænke mig at fortsætte med dette nære feltarbejde og evt. afprøve andre (kreative) former for empiriindsamling. I den forbindelse er jeg inspireret af Jette Fogs og Steinar Kvales bøger om det kvalitative interview, men i lige så høj grad Tom Andersens bog "Refleksive Processer". Den har om noget givet mig inspiration til hvordan jeg kan gribe min kommende case an på.

"Teaching smart people how to learn" (Chris Argyris)
Imidlertid var det en tekst af Chris Argyris der for alvor satte fokus på den del af læringen der handler om det organisatoriske og barrierefyldte. Her følger et kort rids af pointerne i den ovennævnte tekst.

På trods af at succes på arbejdsmarkedet i højere og højere grad afhænger af evne til at lære, er der mange folk der ikke ved hvordan denne læring foregår. Paradoksalt nok er der endda mange af de højtuddannede professionelle uddannelsesfolk (der formodes at være nogle af de bedste til at lære), der ikke er gode til det. Mange folk definerer læring for snævert til blot at være "problemløsning", hvorfor de fokuserer på at identificere og rette fejl fremfor at prøve at lære af dem. Disse folk er meget gode til det Argyris kalder "single-loop learning" og ikke gode til "double-loop learning". De har med andre ord aldrig lært hvordan de kan lære af deres egne fejl, fordi de (per definition) aldrig begår fejl. Når de endelig fejler forsvarer de sig mod flovhed og trusler ved at lægge skylden fra sig og over på andre. Deres evne til at lære bryder sammen netop i de situationer hvor de faktisk behøver den allermest!

Argyris kritiserer at mange organisationer - i forsøg på at få organisationen til at lære - skaber nye organisationsstrukturer for at fremme motivationen til læring hos den enkelte medarbejder. Men effektiv double-loop learning er ikke blot en funktion af hvordan folk føler. Det er en refleksion af hvordan de tænker. Motivationen kan være nok så stor men hvis de kognitive strukturer er en barriere kan det være lige meget. For at nedbryde barriererne for læring mener Argyris det er nødvendigt at lære folk nye og mere effektive måder at ræsonnere over deres handlinger.

Problemfelt
Ovenstående motivationer danner således baggrunden for min specialetilgang. Den måde jeg gerne vil arbejde med dette emne er meget praksisrettet, eftersom jeg ikke er interesseret i et rent teoretisk speciale. Jeg har derimod en klar hensigt om at integrere teori og praksis gennem hele processen. Derfor synes jeg det vil være relevant at arbejde ud fra en case hvor evnen til at lære spiller en central rolle.

Casen er en uddannelsessituation med i hvert fald tre parter: teamet, kursisterne og nogle ydre rammebetingelser. Fokus er på teamets læreproces og forholdet mellem de enkelte medlemmers oplevelse, forståelse og refleksion over uddannelsessituationen.
Formålet er at identificere hvilke typer af læring der gør sig gældende i teamets læreproces. Her tænkes dels på den tilføjende (assimilative) og den overskridende (akkommodative) læring, men i endnu højere grad de situationer hvor der er barrierer for læring (ikke-læring og med-læring).

Med dette udgangspunkt søges følgende spørgsmål besvaret:

  • Hvilke læringstyper gør sig gældende i teamets læreproces og hvordan kommer de til udtryk?
  • Hvilke barrierer for læring er til stede i teamet og hvorfor eksisterer de?
  • Hvordan kan man arbejde konstruktivt med disse barrierer for læring?

(Casen skal altså være en gruppe uddannelsesfolk der i det daglige har med undervisning og læring at gøre. Det behøver ikke nødvendigvis at være en konsulentgruppe i en privat virksomhed. Alternativer kunne være et lærerkollegie, kursusinstruktører, personale-afdeling i offentligt eller privat firma)

Metode
Udover observation af og kvalitative interview med teamets medlemmer kunne jeg også godt tænke mig selv at være en aktiv del af casen. Dette skal forstås ved at jeg gerne vil have lov at blande mig ved at stille spørgsmål til deres proces i processen eller komme med min oplevelse af hvordan tingene forholder sig. På den måde bevæger jeg mig over i en slags reflekterende team hvilket jeg synes kunne være meget spændende at prøve i praksis. Jeg er ikke helt klar over hvad dette vil komme til at betyde for min "forskning" men jeg har en idé om at jeg kunne hente inspiration inden for aktionsforskningen (?!).

Hjemmesiden
Under alle omstændigheder er det min klare hensigt at arbejde aktivt med min egen refleksion - ikke kun i casen men gennem hele processen. For at få det optimale ud af denne selvrefleksion ("reflection in action") og for at ilægge et kommunikationsaspekt i specialet (udover det traditionelle færdige produkt med sidetal og spiralryg) har jeg lavet min egen specialehjemmeside. På denne hjemmeside kan alle dels være med på en "kigger", dels deltage aktivt i min arbejdsproces i og med at jeg praktisk talt lægger alt mit materiale til rådighed. Det gælder både mine egne refleksioner, notater fra litteratur, kortere og længere artikler mv. Ved at hjemmesiden er tilgængelig for alle håber jeg at der er nogen der vil blande sig i specialet og måske give mig nogle nye idéer. En anden fordel er at du som vejleder kan følge lidt bedre med i hvad jeg går og laver...!

Integration af de to fag
Hjemmesiden er også med til at indfri nogle af de krav der ligger i at integrere pædagogik med kommunikation. Ikke fordi jeg ikke kan se koblingen i min problemformulering men med hjælp fra hjemmesiden er det min hensigt at vise at der findes andre måder at formidle faglig viden end den klassiske lineære bogform. For god ordens skyld skal det dog nævnes at hjemmesiden kun er tænkt som et supplement til den endelige specialerapport og et metoderedskab i processen.

Mht. kommunikation har jeg ikke søgt om vejleder endnu, da hende jeg gerne vil have (Christina Hee Pedersen) ikke har fået klarlagt om hun er her efter sommerferien (hun er p.t. ekstern lektor).

Tidsplan
indtil september: læse metodelitteratur, finde case, finde praktikplads
september - december: Praktikophold i endnu ukendt virksomhed/institution.
januar - august: Arbejde med case, analyse, læse teori, skrive og aflevere.

Litteratur
Klik her for at se min litteraturliste.

Det var hvad jeg havde valgt at sende til dig. På næste side finder du min foreløbige litteraturliste. Jeg ser frem til mødet i morgen.

Mange venlige hilsner

Torben Heikel Vinther


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.