logo  
     
  FORSIDE  
  RAPPORT  
-> NYHEDER  
  Nyhedsbrev  
  ARKIV  
  LOGBOG  
  LITTERATUR  
  LINKS  
  G�STEBOG  
  KOLOFON  
     
Forside -> Nyheder S�g

NYHEDER

Wenger på hylden (9. juni 2000)
Mit seneste bogindkøb er Etienne Wengers "Communities of Practice" som handler om l�ring i sociale praksisf�llesskaber. Det er en videreførsel af hans tidligere bog "Situated Learning" som han har skrevet sammen med Jean Lave.

Konstruktivt vejledermøde (5. juni 2000)
I dag havde jeg mit sidste møde med min vejleder på kommunikation Henriette Christrup. Vi gennemgik hele strukturen på rapporten men med hovedv�gten lagt på mit diskussionsafsnit. Generelt kan man sige at strukturen er ok, at der mangler opstramninger og uddybninger i analysedelen og at diskussionen skal struktureres mere klart. Jeg fik desuden grønt lys til at udskyde afleveringen til midten af juli.

Rapportsider offentliggøres (17. maj 2000)
Det er nu muligt at l�se udvalgte dele af specialerapporten efterhånden som de bliver skrevet. Det vil dog kun v�re en del af det som vil komme til offentligt skue, eftersom jeg ikke vil komme for meget ind på det konkrete kursusteam af hensyn til anonymitet. Se rapportstrukturen.

Luhmann og Sch�n som noter (16. maj 2000)
I samarbejde med min gode medstuderende og tidligere projektmakker Birgitte Michelsen er det nu muligt at hente og l�se noter af Luhmann og Sch�n. Det drejer sig om henholdsvis Georg Kneer & Armin Nassehi: Niklas Luhmann - introduktion til teorien om sociale systemer og Donald Sch�n: The Reflective Practioner: How Professionals Think in Action.

Speciale p� Den Sorte Diamant (16. februar 2000)
I denne uge har jeg flyttet min specialeskrivning ind p�
Den Sorte Diamant (Det Kgl. Biblioteks nye tilbygning), hvor jeg fra nu af vil sidde p� L�sesal Vest og skrive og l�se. Jeg synes forholdene er ret ideelle, eftersom jeg m� medbringe egne b�ger og b�rbar computer. Kig ind hvis du alligevel kommer forbi.

Jean Lave p� KUA (11. februar 2000)
Jeg var til en forel�sning med den amerikanske antropolog Jean Lave om "Learning and Everyday Life". Hun diskuterede sondringen mellem l�ring og hverdagsliv, som mange teorier tager for givet. Det var interessant at se "giraffen" men det var begr�nset hvor meget fagligt jeg fik ud af det, selvom emnet var interessant.
Jean Lave er g�steprofessor ved Institut for Psykologi i for�rssemesteret p� K�benhavns Universitet og er bl.a. kendt for sin bog Situated Learning som hun har skrevet sammen med Etienne Wenger (1991).

Hjemmeside p� storsk�rm (9. februar 2000)
Jeg har v�ret p� bes�g i kommunikationsklyngen "L�ring og uddannelse" p� RUC for at fort�lle om mine erfaringer med at lave og bruge hjemmesiden i mit speciale. Mit opl�g blev efterfulgt af et opl�g om konferencesystemet First Class som bruges p� Kommunikations InterKomm+. Desv�rre var der ikke s� mange tilh�rere s� det var lidt sm�t med sp�rgsm�l.

S�g p� hjemmesiden (8. februar 2000)
Nu er det muligt at foretage s�gning p� hele specialehjemmesiden. Vha. fritekst- eller bolsk s�gning kan du s�ge efter b�ger, nyheder, tekster el.lign og f� en oversigt over p� hvilke sider ordene findes. Adgang til s�gesiden f�s ved at klikke p� "S�g" i �verste h�jre hj�rne p� en vilk�rlig side.
S�gefunktionen er en gratis service fra
Searchbutton.com.

Noter til Nonaka (4. februar 2000)
Nu kan du l�se og downloade noter af Nonaka og Takeuchis bog
"The Knowledge- Creating Company". Da jeg endnu ikke selv har l�st bogen er noterne skrevet og venligst udl�nt af Jesper Schlamovitz.
Download noter i PDF-format

Specialeklynge p� internat (3. februar 2000)
Jeg har de sidste to dage v�ret med specialeklyngen "Organisationskommunikation" p� internat p� S�minestationen ved Holb�k. Under vejledning af Henriette Christrup hjalp vi hinanden videre med hver vores specialer ud fra individuelle udfordringer. Personligt fik jeg meget ud af opholdet, som udover socialt samv�r, gav mig inspiration til hvordan jeg vil strukturere skriveprocessen.

Pr�sentation af hjemmeside (1. februar 2000)
Jeg har f�et en henvendelse fra forhenv�rende institutleder p� Kommunikation, J�rgen Lerche Nielsen, om at komme og fort�lle om mine erfaringer med hjemmesiden. Det er i forbindelse med hans nyoprettede klynge
"L�ring og uddannelse" der bl.a. har fokus p� brugen af informationsteknologisk undervisning. Jeg har taget imod opfordringen og skal s�ledes deltage p� klyngem�det d. 9. februar p� RUC.

Erfaringer gennem fort�lling (29. januar 2000)
50 engagerede kursusinstrukt�rer fra Det Danske Spejderkorps fik via eventyr udvekslet og bearbejdet individuelle erfaringer med kursusvirksomhed. Sammen med medstuderende Birgitte Michelsen lavede jeg et kursusindslag om erfaringsbearbejdning, hvor vi gennem et varieret forl�b kom rundt om l�ringsteori (
Illeris), forsvarsmekanismer, vidensskabelse og -dannelse (Nonaka), samt fort�lleteknik. Kurset var en blanding af teoretiske opl�g og deltagerstyrede erfaringsforl�b som var personligt udviklende for mange af deltagerne og ikke mindst os selv. Vi var begge meget tilfredse over forl�bet, og personligt fik jeg en masse inspiration til specialet.

Godt interview med teamet (10. januar 2000)
Som tidligere omtalt skulle jeg m�des med instrukt�rteamet igen her efter nyt�r. Det gjorde jeg s�ledes i dag, og det forl�b i store tr�k v�ldig fint. Jeg havde p� forh�nd lavet nogle tematiseringer for m�det som kunne danne en ramme for interviewet. Temaerne var bl.a. Forstyrrelse vs. Flow, Ledelse vs. Dialog, Projektion af k�n, Erfaringsbearbejdning og L�ring i team. Interviewet blev undervejs krydret med mine observationer og opl�sning af citater fra teamm�der. Hele m�det der varede i ca. to timer blev optaget p� video.

Opl�g om erfaringsbearbejdning (27. december 1999)
D. 29. januar 2000 skal jeg v�re med til at st� for et opl�g om erfaringsbearbejdning - om konstruktiv udnyttelse af egne og andres erfaringer i kursussammenh�ng. Opl�gget skal s�ledes fors�ge at komme et lag dybere ift. vanlig erfaringsudveksling. Opl�gget bliver holdt for kursusledere i Det Danske Spejderkorps, men jeg er overbevist om at emnet ogs� er relevant for specialet og s�ledes kan bidrage konstruktivt til indholdet af dette (og omvendt).
Jeg laver opl�gget sammen Birgitte Michelsen, som ogs� er specialestuderende fra RUC og har v�ret med til at skrive projektet
Portr�t - en analyse af v�rdibaseret ledelse p� Roskilde Bibliotek.

Opf�lgende m�de med teamet (27. december 1999)
D. 10. januar 2000 har jeg lavet en aftale med instrukt�rteamet om at m�des med dem igen. P� dette to timers m�de skal jeg freml�gge mine observationer fra kurset og komme med nogle af mine umiddelbare tolkninger. Dette skulle meget gerne l�gge op til en konstruktiv dialog teamet og mig imellem. M�det bliver i vanlig stil optaget p� video og det er derefter tanken at jeg ikke skal indsamle mere empiri, da jeg allerede har rigeligt at analysere p�.

K�b b�ger fra litteratursiderne (27. december 1999)
Det er nu muligt at k�be b�ger direkte fra min hjemmeside via internetboghandleren
Myboox. Har du fx l�st om en sp�ndende bog p� min litteraturliste og gerne vil k�be den, s� klikker du blot p� linket "K�b bog hos Myboox". Et nyt vindue vil s� �bne og den p�g�ldende bog kommer frem med pris og leveringsforhold. K�ber du b�ger via dette link f�r jeg 5-10% af bel�bet af Myboox, s� hvis du vil st�tte en fattig specialestuderende, s� k�b dine b�ger her igennem!

Flere boglinks (6. december 1999)
P�
litteratursiden er der nu links p� alle bogtitler. Hver bog har sin egen side, hvor du kan se et billede af omslaget, og l�se informationen fra bagsiden af bogen. Senere vil det v�re muligt at l�se noter og evt. anmeldelser. Har du selv skrevet noget om �n af b�gerne eller har du forslag til anden litteratur, h�rer jeg meget gerne fra dig.

Hjemmesiden f�et ansigtsl�ftning (23. november 1999)
Hjemmesiden har f�et en ansigtsl�ftning her p� det sidste. Jeg har fjernet alle frames for at g�re siderne mere brugervenlige og for at mindske antallet af filer. Derudover er der lagt flere litteratursider ind med billede af forsiden samt et kort resume. Endvidere har jeg genindf�rt
"Links", hvor der nu er specialerelevante henvisninger til sp�ndende hjemmesider.

Vellykket feltarbejde (29. oktober 1999)
Fra d. 25.-27. oktober har jeg v�ret ude at foretage feltarbejde hos min case. Det var et tredages kursus i forhandling for tillidsrepr�sentanter, og teamet som jeg observerede bestod af to instrukt�rer. Af etiske �rsager kan jeg ikke komme n�rmere ind p� detaljer, men blot n�vne at kurset og mine feltstudier gik rigtig godt. Jeg har b�de observeret i undervisningen, under pauserne, samt til teamm�derne med brug af video, foto og b�nd. Nu skal jeg f�rst lige ford�je alle mine indtryk, men inden l�nge vil jeg komme n�rmere ind p� nogle af mine iagttagelser.

Boggave fra majoren (23. oktober 1999)
Flittige l�sere af g�stebogen har nok bem�rket major Peter Bros interesse for mit speciale, og jeg har da ogs� haft et par sp�ndende udvekslinger med ham pr. email. Dette kulminerede med et flot tilbud fra ham om at jeg kunne komme ned til ham i S�nderborg og observere sergentuddannelsen. Dette tilbud har jeg imidlertid m�tte afvise, da jeg p.t. har en case i hus og ikke har ressourcerne til at have to cases i gang samtidig. Det kunne ellers have v�ret sp�ndende.
Som et "plaster p� s�ret" har majoren tilsendt mig et eksemplar af forsvarets "bibel" p� ledelses- og uddannelsesomr�det. Den er jeg utrolig glad for og gl�der mig til at f� tid til at l�se i den. En dag kan du muligvis l�se mine noter fra den! Men lige nu drejer det sig om mit feltarbejde, som jeg skal udf�re den kommende uge. Mere om dette senere.

Ny litteratur (22. oktober 1999)
Alr�, Helle og Dirckinck-Holmfeld, Lone (1997). Videoobservation. Aalborg Universitetsforlag.
Andersen, Ib (red.) (1992). Om kunsten af bedrive feltstudier. Samfundslitteratur.
Andersen, Linda (1999). Facader & Facetter. Roskilde Universitetsforlag.
Christrup, Henriette (red.) (1999). N�rv�rskommunikation. Roskilde Universitetsforlag.
Fairclough, Norman (1992). Discourse and Social Change. Polity Press.
Forsvarets Center for Lederskab (1998). Ledelse og uddannelse. Grundbog. Forsikringsh�jskolens Forlag.
Illeris, Knud (1999). L�ring. Roskilde Universitetsforlag.
Jensen, Signe Mette og Pless, Mette (1999). P� kanten af arbejdsmarkedet. Selskabet til fremme af social debat.
J�rgensen, Marianne Winther og Phillips, Louise (1999). Diskursanalyse. Roskilde Universitetsforlag.
Kvale, Steinar og Nielsen, Klaus (red.) (1999). Mesterl�re - l�ring som social praksis. Hans Reitzels Forlag.
Se hele litteraturlisten.

Begge vejledere tildelt (4. oktober 1999)
Jeg har nu officielt f�et tildelt vejleder p� begge mine fag. P� p�dagogik er det som hidtil Katrin Hjort, og p� kommunikation er det Henriette Christrup.
I samme forbindelse har jeg ogs� f�et fastlagt en deadline for specialet. Det ligger nemlig s�dan, at hvis jeg skal v�re sikker p� hurtig proces vedr�rende forh�ndsgodkendelse og bed�mmelse, s� skal Henriette Christrup have specialet senest 23. juni 2000. Det passer imidlertid meget godt med min oprindelige uformelle og l�se deadline der l�d p� sommeren �r 2000.

Casen er i hus (10. september 1999)
S� skete det omsider! Jeg har fundet en egnet case til specialet. Som tidligere n�vnt vil jeg ikke komme ind p� hvem eller hvor det er, blot n�vne at det drejer sig om et lille instrukt�rteam p� to personer.
Vejen til casen er g�et gennem et utal af forskellige konsulentfirmaer, seminarer, samt offentlige og private instanser. Det er en kolossal lettelse for mig at det nu endelig er lykkedes at finde et sted at indsamle empirien. Det er ikke til at beskrive hvor dejligt der er at have en f�lelse af, at specialet k�rer. Jeg skal m�des med teamet i starten af oktober og selve kurset jeg skal observere ligger i slutningen af oktober.

Praktik droppet (24. august 1999)
Oprindeligt havde jeg planlagt at g� i praktik pr. 1. september 1999, men jeg efter lang tids s�gen droppet denne id�. I stedet er jeg i �jeblikket ved at finde en egnet case for specialet, hvor jeg kan indsamle min empiri.
I forl�ngelse af erfaringerne med DLH vil jeg ikke komme ind p� hvilke steder jeg er i kontakt med f�r en evt. aftale er indg�et. Det er dog mest sandsynligt at jeg slet ikke offentligg�r det p�g�ldende sted overhovedet. Dette skyldes etiske hensyn til de personer der indg�r i det enkelte team, hvorfor jeg tilstr�ber en s� h�j grad af anonymitet som muligt.

Toppen af siden

NYHEDER

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet og f� nyheder om specialet direkte via email.
51 tilmeldte.


� 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.