Forside -> Rapporten -> Forord Søg

FORORD

Denne rapport er en fremstilling af et integreret kandidatspeciale udarbejdet i studieåret 1999/2000 i fagene kommunikation og pædagogik på Roskilde Universitetscenter.

Læring i team er titlen på rapporten og henviser til den læring der foregår i et fællesskab af undervisere omkring arbejdet med afholdelsen af et konkret kursus. Rapporten svarer på problemformuleringen: Med udgangspunkt i et konkret eksempel på teamteaching analyseres hvilke forhold der fremmer og hæmmer undervisernes læring i team.

Jeg har forsøgt at gøre fremstillingen så enkel og lettilgængelig som muligt. Specielle fagudtryk har jeg dog ikke kunnet undgå, men jeg har holdt mig til de danske betegnelser og ofte forklaret dem på stedet. Det er forsøgt at lave sidehenvisninger og andre referencer hvor det er til gavn for forståelsen. ligesom jeg har efterstræbt at samle løse tråde op undervejs. Citater fra empiri og teori er indrykket og med mindre skriftstørrelse, mens refleksioner og faktuelle oplysninger er angivet med både mindre skriftstørrelse og anden skrifttype.

Rapporten består af indledning, analyse af empirien, konklusion, perspektivering og metodekritik. I indledningen, kapitel 1, præsenteres empirien, min motivation, problemformulering, metodologiske overvejelser samt metode. Analysen af empirien består af kapitlerne 2-5 hvor kapitel 2 er en kronologisk beskrivelse af det konkrete kursus med udvalgte dybere tolkninger. Kapitel 3 er en opsamling på tolkningerne efter kurset og forberedelse til næste møde med teamet. Kapitel 4 er en tolkning af dette møde. Kapitel 5 er den afsluttende analyse hvor jeg samler op på centrale temaer fra empirien. I konklusionen, kapitel 6, svares der på problemformuleringen. I perspektiveringen, kapitel 7, giver jeg et bud på hvordan man kan skabe udvikling i team som konsulent. I metodekritikken, kapitel 8, kritiserer jeg den anvendte metode og jeg kommer ind på erfaringer med internetsiden. Efter litteraturlisten følger et engelsk abstrakt

Jeg har fået god hjælp fra mine medstuderende på både pædagogik- og kommunikationsfaget på Roskilde Universitetscenter. Mine to vejledere Katrin Erna Hjort og Henriette Christrup har givet god og konstruktiv vejledning og deres fleksibilitet og kompetence er jeg dybt beæret over at have fået del af. Særlig tak til Bodil Øster som, udover at have lidt afsavn, har læst store dele af specialet igennem, og kommet med konstruktiv kritik og forslag til forbedringer.

Der henvises i øvrigt til internetadressen www.sopper.dk/speciale for yderligere information om specialets tilblivelse og proces. Internetsiden skal ses som en vigtig del af specialets metode og er samtidig udtryk for en ambition om at skabe åbenhed i en kreativ proces. Spørgsmål eller kommentarer kan rettes til undertegnede på [email protected]

København, juli 2000

Torben Heikel Vinther

Toppen af siden


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.