Forside -> Rapporten -> Forord S�g

FORORD

Denne rapport er en fremstilling af et integreret kandidatspeciale udarbejdet i studie�ret 1999/2000 i fagene kommunikation og p�dagogik p� Roskilde Universitetscenter.

L�ring i team er titlen p� rapporten og henviser til den l�ring der foreg�r i et f�llesskab af undervisere omkring arbejdet med afholdelsen af et konkret kursus. Rapporten svarer p� problemformuleringen: Med udgangspunkt i et konkret eksempel p� teamteaching analyseres hvilke forhold der fremmer og h�mmer undervisernes l�ring i team.

Jeg har fors�gt at g�re fremstillingen s� enkel og lettilg�ngelig som muligt. Specielle fagudtryk har jeg dog ikke kunnet undg�, men jeg har holdt mig til de danske betegnelser og ofte forklaret dem p� stedet. Det er fors�gt at lave sidehenvisninger og andre referencer hvor det er til gavn for forst�elsen. ligesom jeg har efterstr�bt at samle l�se tr�de op undervejs. Citater fra empiri og teori er indrykket og med mindre skriftst�rrelse, mens refleksioner og faktuelle oplysninger er angivet med b�de mindre skriftst�rrelse og anden skrifttype.

Rapporten best�r af indledning, analyse af empirien, konklusion, perspektivering og metodekritik. I indledningen, kapitel 1, pr�senteres empirien, min motivation, problemformulering, metodologiske overvejelser samt metode. Analysen af empirien best�r af kapitlerne 2-5 hvor kapitel 2 er en kronologisk beskrivelse af det konkrete kursus med udvalgte dybere tolkninger. Kapitel 3 er en opsamling p� tolkningerne efter kurset og forberedelse til n�ste m�de med teamet. Kapitel 4 er en tolkning af dette m�de. Kapitel 5 er den afsluttende analyse hvor jeg samler op p� centrale temaer fra empirien. I konklusionen, kapitel 6, svares der p� problemformuleringen. I perspektiveringen, kapitel 7, giver jeg et bud p� hvordan man kan skabe udvikling i team som konsulent. I metodekritikken, kapitel 8, kritiserer jeg den anvendte metode og jeg kommer ind p� erfaringer med internetsiden. Efter litteraturlisten f�lger et engelsk abstrakt

Jeg har f�et god hj�lp fra mine medstuderende p� b�de p�dagogik- og kommunikationsfaget p� Roskilde Universitetscenter. Mine to vejledere Katrin Erna Hjort og Henriette Christrup har givet god og konstruktiv vejledning og deres fleksibilitet og kompetence er jeg dybt be�ret over at have f�et del af. S�rlig tak til Bodil �ster som, udover at have lidt afsavn, har l�st store dele af specialet igennem, og kommet med konstruktiv kritik og forslag til forbedringer.

Der henvises i �vrigt til internetadressen www.sopper.dk/speciale for yderligere information om specialets tilblivelse og proces. Internetsiden skal ses som en vigtig del af specialets metode og er samtidig udtryk for en ambition om at skabe �benhed i en kreativ proces. Sp�rgsm�l eller kommentarer kan rettes til undertegnede p� [email protected]

K�benhavn, juli 2000

Torben Heikel Vinther

Toppen af siden


� 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.