Forside -> Rapporten -> Mandag S�g

2.1.              Mandag

Ankomst til kurset

De to undervisere ankommer til hotellet 1� time f�r kurset starter. De f�r ordnet de sidste praktiske ting, sat borde og stole klar i undervisningslokalet, lagt skriveredskaber og diverse litteratur frem p� bordene og fors�ger i det hele taget at f� skabt en hyggelig stemning blandt andet ved hj�lp af stille musik i den medbragte ghettoblaster. Der opst�r imidlertid et mindre problem da teamet bliver informeret om at der ikke kommer en kursusleder fra deltagernes fagforening som ellers aftalt. Problemet giver dog ikke anledning til bekymring, snarere undren over beslutningen. Lene p�tager sig derfor helt naturligt rollen som b�de kursusleder og kursusunderviser. Jeg er imidlertid uklar p� hvad denne kursuslederrolles funktion er rent praktisk i forhold til rollen som underviser.

Efter en halv time begynder de f�rste deltagere at ankomme, og de fordriver ventetiden inden kursusstart med kaffe og kage i mellemgangen. Lene og Jette byder p�nt velkommen til hver enkelt og deltager lidt i den almene sm�snak samtidig med at de forbereder de sidste ting. Jeg benytter lejligheden til at forsikre mig at det er i orden at jeg optager teamm�derne om aftenen p� video, hvilket det heldigvis er trods en smule skepsis som mest af alt skyldes at Lene havde glemt at fort�lle Jette om det inden kurset. I det hele taget hersker der en rolig, ikke-stresset stemning blandt teamet som ganske naturligt smitter af p� deltagerne. Snakken g�r i hvert fald livligt p� gangen om rejsen til hotellet, aktuelle begivenheder og andre dagligdags ting. Lidt efter er alle deltagere inde i undervisningslokalet og d�ren bliver lukket p� slaget ti.

Kursus starter

Lene byder velkommen og fort�ller at den oprindelige kursusleder ikke kommer, hvorfor Lene selv vil varetage de funktioner der er forbundet med det. Lene kommer dern�st ind p� form�let med kurset og siger i den forbindelse at det er m�let at g�re deltagerne til nogle knalddygtige forhandlere. I bogstaveligste forstand tager Lene en rigtig kursuslederkasket p� og informerer deltagerne om diverse praktiske ting og der bliver lejlighed til at stille opklarende sp�rgsm�l. Lenes fremtoning og kropssprog virker meget naturligt og behageligt p� tilh�rerne, hvilket sammen med den uformelle stemning l�sner deltagerne op. Dette ses konkret ved at deltagerne kommer p� banen med sp�rgsm�l og kommentarer i en tryg atmosf�re. Til sidst opfordrer Lene til at man undervejs siger til hvis der er noget man kunne t�nke sig �ndret indholdsm�ssigt og kommer i den forbindelse ind p� begrebet deltagerindflydelse og –aktivitet. Efter disse informationer g�r vi alle sammen ud p� gulvet og laver en navneleg, hvor jeg blandt andet f�r lejlighed til at pr�sentere mig selv. Dette f�lger Lene op p� ved at forklare hvorfor jeg er til stede.

Jette overtager og pr�senterer n�ste �velse, hvor deltagerne to og to skal interviewe hinanden ud fra kriterier de selv opstiller. Jeg deltager ogs� i denne �velse, hvor vi p� skift fort�ller om os selv. Efter en mindre pause m�des vi alle sammen igen og hver tomandsgruppe pr�senterer den anden person. Lene og Jette observerer og nedskriver oplysningerne men fort�ller ikke at de g�r det eller hvad de skal bruge notaterne til. Jette nikker en gang imellem og styrer r�kkef�lgen. Hun sidder mere �bent i forhold til Lene der ikke reagerer p� input i samme grad og ser lidt mere alvorlig ud. Det er tydeligt at se hvem af dem der er ”p�”. P� et tidspunkt ringer Lenes mobiltelefon men hun slukker hurtigt for den. Hun bevarer roen, men jeg aner at hun skimter ned p� mig for at se om jeg har bem�rket det. Efter pr�sentationen er der frokostpause.

Jeg spekulerer lidt p� om teamet er for meget pr�get af at jeg er her. Det h�ber jeg ikke, men nu f�r vi at se. Jeg g�r og overvejer om det er klogt at jeg g�r for mig selv nu, eller om jeg burde v�re hos teamet for at se hvordan de bruger pauserne. I stedet pr�ver jeg at f� italesat nogle af de tanker jeg har i �jeblikket. Det er rart at v�re alene. Jeg har deltaget lidt mere end jeg egentlig havde regnet med. Jeg var med i navnelegen hvilket jeg synes var godt. Det er s�dan en slags afsp�nding p� en eller anden m�de. Jeg er ikke bare en flue p� v�ggen. Jeg havde det dog s�dan at jeg ogs� skal passe p� ikke at p�virke det for meget. Men jeg kan ikke undg� at p�virke det da jeg netop ikke bare er en flue p� v�ggen.

Teamet virker meget rolige og is�r Jette bruger humoren. Hun kommenterer pr�sentationen p� en humoristisk m�de – ikke d�mmende eller vurderende bare s�dan ved at lave lidt grin med sig selv, bruge selvironi eller bare relatere det til noget hverdagsagtigt. I det hele taget bliver hverdagssituationer inddraget meget. Men Lene fylder meget hvilket der ikke er noget ondt i, men det har jeg bare lagt m�rke til. Lene er absolut heller ikke kedelig. Der er meget glimt i �jet p� hende. De virker begge to meget kompetente. Men det virker samtidig ogs� som det er Lene der er leder, hvis man skal snakke om nogen form for leder. Jette sp�rger n�rmest om lov til at dele nogle lister ud. Hun g�r det ikke bare.

Jeg ved ikke om det er tilf�ldigt at Lene er kursusleder men jeg tror det ikke for hun har m�ske lige det mere erfaring end Jette. Det m� jeg finde ud af. Om det at det er Lene der styrer lidt er fordi hun er kursusleder eller fordi hun er den hun er ved jeg ikke. Jeg synes ikke de er ligev�rdige. Det er i hvert fald ikke mit indtryk lige nu. Men det m� jeg se n�r jeg kommer l�ngere frem. Men begge to virker dygtige og jeg tror de supplerer hinanden meget godt.

Jeg er sp�ndt p� hvordan resten af dagen kommer til at g�, og ikke mindst vores snak i aften. Og det ser ud til at det ikke er noget problem med at optage m�det p� video. Jeg har godt nok t�nkt lidt over det der med fotografering i selve kursuslokalet. Det er jeg faktisk i tvivl om det er for forstyrrende. Men jeg tror i hvert fald det er en rigtig beslutning at det ikke er lagt an p� at jeg skal tage polaroidbilleder i dag. Det m� v�re noget jeg snakker med teamet om i aften, og s� kan det v�re den allerede stopper der fordi de ikke vil have det. Hvis de accepterer det vil jeg selvf�lgelig som noget af det f�rste i morgen formiddag sp�rge deltagerne om der er nogen d�r der har noget i mod det. Men jeg vil l�gge v�gt p� at det selvf�lgelig stadigv�k er med fokus p� teamet.

Dagbog og l�ring

Efter en veloverst�et frokost skal deltagerne s�tte ord p� deres forventninger til kurset og hinanden. De g�r sammen i to grupper og formulerer forventningerne i f�llesskab og freml�gger det for resten bagefter. Jette styrer freml�ggelserne men teamet kommer ikke med kommentarer f�r til sidst. Nogle af deltagerne fort�ller at det er vigtigt at der er tryghed p� kurset, fordi de har haft en d�rlig oplevelse p� et tidligere kursus hvor det ikke var tilf�ldet.

Lene fort�ller om teamets bud p� hvilke foruds�tninger der skal v�re til stede for at der kan opst� l�ring. P� en flipover er tegnet en simpel model med tre temaer: Forstyrrelse, Tid og K�rlighed.

Forstyrrelse

Vende ting p� hovedet forudsat at I vil lade jer forstyrre uden at tage det for alt for gode varer. Kigge tilbage p� hvor I var f�r ift. nu.

Tid

Modsat af forstyrrelse. Give ro til sig selv. Kan knibe tit da underviseren vil af med s� meget. Og det I har l�rt er ikke altid det samme som det vi underviser i. Der skal ogs� v�re tid til refleksion.

K�rlighed

Tryghed, omsorg, respekt og plads. G�lder ikke kun for b�rn men ogs� for voksne. P� kurset er der ingen konsekvenser hvis man dummer sig i en kursus�velse som det ellers er tilf�ldet i det virkelige liv.

Som st�tte til teamets l�ringsbegreb introducerer Jette v�rkt�jet ”Dagbog” som hun sp�rger om der er nogen af deltagerne der har erfaringer med. Det er der og der starter en mindre snak om v�rdien i at nedf�lde sine tanker for sig selv.

Dagbogen vil v�re et redskab, der kan give dig mulighed for at reflektere, s� du kan opn� st�rre personlig indsigt og f�r skabt �gte l�ring, der kan fremme forandringer, eller sagt p� en anden m�de: at l�re at l�re. (citat fra deltagerbrevet udsendt f�r kurset)

F�r Jette deler dagb�gerne ud har hun nogle plancher der giver nogle gode r�d til hvordan den bruges. Hun kommer s�ledes ind p� hvordan man kommer i gang og hvor man kan begynde. Efter uddeling af dagb�gerne fik alle tid til at skrive lidt i den hvorefter der igen var pause.

I pausen s�tter Lene og Jette sig ned for at dele deltagerne ind i to faste grupper. De deler dem ud fra deltagernes pr�sentation, teamets fagbed�mmelse, samt ikke mindst deres vurdering af hvem der er st�rke og svage. Lene og Jette har begge bidt m�rke i hvad specielt �n af deltagerne havde sagt om tidligere utryghed p� et kursus. De f�r lavet to grupper men besluttede at vente med at aftale hvem der tager hvilken gruppe.

Jeg undrer mig lidt over at den persons udtalelse om tidligere utryghed f�r lov at fylde s� meget i teamets overvejelser. Hvad siger dem at det er noget der g�r hende svag?

Forhandlings�velse

Efter pausen f�r deltagerne til opgave at skrive fem ting der karakteriserer en god forhandler. Dette skal de s� snakke om ude i de nye grupper og sammen finde ud af de krav som de mener g�r sig g�ldende for en forhandler. Deltagerne f�r ogs� at vide at de bagefter skal forhandle med den anden gruppe.

I mellemtiden tager teamet sig tid til en kop kaffe og noget kage mens de snakker om den forest�ende forhandlings�velse. Lene fort�ller at de skal ind til hver gruppe om en halv time og fort�lle at de skal finde to personer til at st� for forhandlingen med den anden gruppe. Teamet benytter ventetiden til at snakke om Jettes arbejde, som Lene sp�rger interesseret til.

Jeg g�r med teamet ind til den ene gruppe som er i fuld gang med at definere ord og skrive p� flipover. Gruppen f�r ikke opgaven stillet fordi Lene har vurderet at det ville virke for forstyrrende p� dem nu. Teamet vurderer imidlertid at den anden gruppe tankem�ssigt er et andet sted i processen og f�r derfor opgaven stillet. Ude p� gangen forklarer Lene at hun her vurderer at gruppen allerede var i gang med at t�nke i forhandlingsbaner med den anden gruppe og derfor godt kan rumme at forholde sig til teamets forstyrrelse.

Jette sp�rger lidt efter Lene om hun skal g� op og informere grupperne om at der er 20 minutter tilbage. Lene t�nker lidt over det og siger s� at det kan Jette da godt g�re, men ombestemmer sig med det samme og siger at hun lige s� godt kan g� med eftersom det kun tager fem minutter. De sp�rger om jeg vil med men jeg bliver.

Jeg undrer mig over at de igen till�gger en udtalelse fra �n person at hele gruppen har det s�dan – med hensyn til at t�nke i forhandlingsbaner og i forhold til tidligere vurdering af ”svag” person med utryg oplevelse p� et tidligere kursus.

Ved bes�gene i de to grupper var det Lene der styrede og f�rte dialogen, ligesom hun efterf�lgende udtrykker at hun gerne vil v�re med til det hele og ikke lader Jette g� op til grupperne alene. Det kan selvf�lgelig ogs� v�re et udtryk for at Lene gerne vil v�re med til at observere grupperne og de svage personer.

Observation og feedback

Inden de to grupper skal forhandle med hinanden bliver der uddelt et papir om observation og der bliver kort forklaret nogle principper for afsender og modtager i en feedbacksituation. Forhandlingen starter og teamet observerer forl�bet. Jeg rammes af en sjov fornemmelse af at observere nogle der observerer andre – en slags metaobservation.

Lene afbryder �velsen og g�r med de fire deltagere der har forhandlet for at give dem feedback. Jette og jeg bliver med resten af deltagerne som har observeret hele �velsen. Jette noterer deltagernes observationer, sp�rger uddybende og opklarende ved uklarheder, og fors�ger at g�re deres udsagn mere konkrete. Jette bidrager med sin observation af kropssprog.

Lene og forhandlerne kommer tilbage men inden de f�r feedback af observat�rerne skal vi alle sammen ud p� gulvet og lave en massage�velse. Vi stiller os op i en ring s�ledes at vi kan give personerne foran massage. En deltager vil ikke v�re med hvilket teamet accepterer.

Dern�st bliver der givet feedback fra observationsgruppen som desv�rre kommer til at b�re lidt pr�g af at vi alle sammen er blevet lidt tr�tte efter en lang dag. Lene afslutter feedbacken og fort�ller at deltagerne inden middag skal finde en forhandlingssituation som de kan bruge som eksempel p� kurset. Efter et stykke tid g�r jeg med teamet op i et andet lokale for at holde teamm�de.

Toppen af siden


� 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.