Forside -> Rapporten -> Onsdag S�g

2.5.              Onsdag

Jeg har erfaret at der ikke er s� meget tid til egne sp�rgsm�l. Jeg skal huske at sp�rge om jeg m� vise videooptagelserne fra teamm�derne til mine medstuderende hvorved jeg kan f� nye �jne p� mine observationer og m�ske eliminere nogle af de blinde pletter.

Jeg vil pr�ve at f� teamet til at beskrive hvordan de tager h�jde for deltagerforuds�tninger. Hvordan ser de deltagerne? Jeg har overvejet at tegne en trekant for dem best�ende af Organisationen, teamet og deltagerne. Det skulle s� v�re en indgang til at snakke om fasthed i kursusstrukturen. Har I overvejet at bryde dele af det op? Hvad er m�let? Hvad er I gode til?

Jeg vil pr�ve at udnytte pauserne endnu mere og snakke med Lene og Jette enkeltvis.

Kursus genoptages

Jette indleder med at fort�lle om programmet for denne sidste dag af det f�rste kursusforl�b og beder deltagerne om at finde p� tre ting som de oplevede som v�sentligt i g�r. Deltagerne f�r lidt tid til at skrive ordene ned og imens finder Jette en bold fra sin legekasse. Da alle har skrevet deres ord ned kaster deltagerne bolden til hinanden samtidig med at de skiftes til at n�vne deres tre ting. Jette observerer og Lene noterer hvad der bliver sagt. Til sidst ender bolden hos Jette, som p� opfordring fra deltagerne fort�ller sine tre ord: tr�t, udviklende og sjovt. Jette sp�rger Lene om hun ogs� skal have bolden, men det svarer hun at hun ikke beh�ver.

Dern�st starter Lene p� emnet om forforhandling som handler om rollerne under hele processen ”f�r, under og efter” en forhandling. Dette udvikler sig imidlertid til en f�lles frustration over forhandlingerne eller mangel p� samme i deltagernes fagforening. Lene lader snakken komme frem men k�rer hurtigt videre men bruger det opst�ede eksempel til at sige at hvis man ikke er tilfreds, s� m� man selv g�re noget ved det. Lene siger at konflikter er en mulighed for udvikling. Deltagernes fagforening er demokratisk, s� man har altid muligheden for at v�lge nogle andre eller selv stille op hvis der er noget man er utilfreds med.

I pausen kontakter Jette deltageren som har haft nogle uheldige oplevelser med DLO og sp�rger ind til det. Det virker ikke helt som om de er helt enige om det gode ved DLO men Jette form�r at holde sig lidt tilbage p� trods af at det er et emne der interesserer hende meget.

Efter pausen starter Lene pr�sentationen af n�ste forhandlings�velse, og Lene opfordrer deltageren der er kommet med beskrivelsen til at fort�lle om sin forhandling. Lene styrer forl�bet og s�rger for at vedkommende ikke afsl�rer for meget n�r deltagerne sp�rger hende ud. Lene lukker diskussionen og deltagerne g�r ud i grupperne. Jeg g�r med teamet og ressourcepersonen, og vi s�tter os i mellemgangen og venter p� at grupperne kommer og bruger ressourcepersonens viden.

Lene og Jette g�r op til hver deres gruppe i ny og n� for at st�tte deltagerne i planl�gningen. Jette sp�rger ind til hvordan en af deltagerne har det med sin rolle. Deltageren svarer at hun jo har en ubehagelig oplevelse fra et tidligere kursus. Jette f�r hende til selv at vurdere hvad hun kan g�re og giver s�ledes ingen svar men bakker op omkring deltagerens eget l�sningsforslag. Efter et stykke tid g�r begge forhandlings�velser i gang i to forskellige grupperum. Jeg observerer Jettes gruppe.

Efter �velsen g�r observat�rerne ud af lokalet og Jette, jeg og forhandlerne bliver tilbage og giver feedback. To deltagere har ikke noget specifik de vil have feedback p�, men vil gerne have at de andre bare skal sige noget til dem hvis de har noget. D�r griber Jette ind og siger at det ikke er spillereglerne og forklarer at hvad deltagerne g�r bagefter er deres egen sag, men hvis der bliver �bnet op for nogle ting i legen som er ubehagelige, s� er det ikke hensigtsm�ssigt. Mod slutningen siger deltagerne dog alligevel noget uopfordret uden at Jette griber ind. Til sidst opfordrer Jette til at hver enkelt skriver om oplevelserne med �velsen ind i dagbogen. Der udviklede sig en meget konstruktiv snak ud fra ovenn�vnte erfaringsudveksling. En deltager der p� et tidligere kursus havde oplevet utryghed udtrykker at hun synes der her har v�ret en utrolig tryghed p� kurset og i den konkrete forhandlings�velse.

Har v�ret til forhandlings�velse med Jette som ikke gjorde det p� helt samme m�de ift. feedback. Jette knap s� struktureret som Lene, som dog er meget stram i forhold til feedbackdelen og sk�rer igennem n�r deltagerne ikke f�lger spillereglerne. B�de fordele og ulemper ved denne feedbackregel. Kunne v�re et l�ringsredskab da der kunne komme ting frem, som ellers ikke ville dukke op.

Afslutning

Tilbage i plenum fort�ller Lene om et brev deltagerne f�r tilsendt inden anden del af kurset. Brevet skal deltagerne sende tilbage inden de m�des igen, s� Lene og Jette bedre kan forberede kurset. Der sluttes af med en f�lles evaluering, hvor en deltager ytrer at der godt kunne v�re nogle sv�rere rollespil. Andre kommer med konkrete �nsker til �velser. Evalueringen f�r i det hele taget mere karakter af �nsker til �velser end feedback p� hvordan det har v�ret.

Lene slutter af med at sige at teamet har haft et krav om at deltagerne er delagtige. ”Og det har I v�ret, men der skal ogs� v�re plads til at melde fra p� grund af d�rlige erfaringer fra arbejde eller andet kursus”. Lene og Jette siger p�nt farvel og p� gensyn til deltagerne som glade g�r ud af lokalet og forlader hotellet. Jeg bliver tilbage med teamet der er begyndt at rydde op i lokalet. Da alt er ryddet p�nt op s�tter vi os ned og holder det sidste teamm�de p� kurset.

Toppen af siden


� 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.