Forside -> Rapporten -> Analyse Søg

5.          ANALYSE

I det følgende præsenterer jeg en del af den teori der har fulgt specialet fra udvælgelse af problemfelt gennem beskrivelse og tolkning af empirien og nu som et vigtigt aspekt i den afsluttende analyse. Som nævnt allerede i metodebeskrivelsen side 16 har den franske sociolog Pierre Bourdieu været en stor inspirationskilde til at begribe en kompleks virkelighed som kurset må siges at have været. Jeg har kort været inde på hans videnskabsteoretiske tilgang, men vil i det følgende komme lidt nærmere ind på nogle af hans centrale begreber der efterfølgende vil blive anvendt i selve analysen. Samtidig med denne begrebsgennemgang sætter jeg kurset ind i en større sammenhæng dels for at skitsere hvilke relationer det indgår i, dels for at beskrive det felt analysen opererer inden for.

Udover Bourdieu vil der gennem analysen blive inddraget flere teoretiske perspektiver hvor jeg har fundet det hensigtsmæssigt til behandlingen af de forskellige temaer. Afgrænsningen af disse temaer er fremkommet gennem den foregående empiribeskrivelse og skal ses som mit syn på hvilke aspekter der har den mest centrale betydning for teamets læring. Temaerne bliver præsenteret i umiddelbar forlængelse af gennemgangen af Bourdieus begreber og analysens overordnede felt.

Toppen af siden


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.