Læring i teams  
     
  FORSIDE  
  NYHEDER  
-> ARKIV  
  LOGBOG  
  LITTERATUR  
  LINKS  
  GÆSTEBOG  
  KOLOFON  
     
Forside -> Arkiv -> Hvad handler specialet om? Søg

Hvad handler specialet om?

Med udgangspunkt i et konkret eksempel på teamteaching analyseres hvilke forhold der fremmer og hæmmer undervisernes læring i team.

Jeg vil analysere en konkret kursuspraksis med fokus på teamets oplevelse, forståelse og deltagelse i feltet herunder de relationer teamet og kurset er en del af. Analysen lægger op til en diskussion af styrker og svagheder ved læring i underviserteam, hvor teori, empiri og egne praktiske erfaringer inddrages i et gensidigt samspil.

Intentionen med at lade specialet tage udgangspunkt i praksis er at pege på at den sociale virkelighed ofte kan være modsætningsfyldt - den praktiske sans' uklare logik. Dette skal både ses i forhold til forskelle i ord og handling mellem undervisningstilrettelæggelse og -udførsel, og til forholdet mellem teori og praksis.

Det er ikke min hensigt at evaluere det konkrete kursus, kursisterne eller det enkelte teammedlem. Jeg er derimod ude på at opnå en mere nuanceret forståelse af læring og kommunikation i team med udgangspunkt i det konkrete kursusteam. Deltagernes læring er således heller ikke omfattet af dette speciale.

Udover observation af og kvalitative interview med teamet, er jeg selv en aktiv del af casen. Dette skal forstås ved at jeg blander mig ved at stille spørgsmål til teamets proces i processen og kommer med min oplevelse af hvordan tingene forholder sig. Der gælder almindelige forholdsregler omkring anonymitet, navnlig i forbindelse med hvad jeg skriver på specialehjemmesiden.

Specialehjemmesiden indgår som et af mine metodeværktøjer for specialet, men omhandler udelukkende teoretiske og metodiske refleksioner og diskussioner. Af hensyn til teamet i organisationen vil det ikke være muligt at læse alt om mine empiriske undersøgelser. Organisationen og instruktørerne vil således heller ikke blive nævnt ved navn eller lignende - hverken på hjemmesiden eller i det endelige speciale. Hjemmesiden vil ved specialets aflevering blive vedlagt censor og vejledere på en cd-rom med relevante bilag, såsom båndudskrifter, video- og lydspor. Derved opfylder den også et krav om produktfremstilling på kommunikationsfagets 3. modul som dette speciale blandt andet er en del af.

Opdateret 21.08.2000

VEJLEDERE

Henriette Christrup
Henriette Christrup
Kommunikation

Katrin Hjort
Katrin Hjort
Pædagogik


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.